ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(ÁSZF)

 

 1. A SZERZODÉSES KAPCSOLAT

 

1.1 Az INTER TEAM MAGYARORSZÁG Kft. értékesítései a szerződő felek eltérő írásos megállapodásának hiányában kizárólag az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel történnek, amelyek legkésőbb a vevő regisztrációját követő megrendelésével,  avagy regisztráció nélkül telefonon, faxon, e-mailen vagy személyesen leadott megrendelésével a vevő által elfogadottnak minősülnek, a szerződés részévé válnak abban az esetben is, ha a vevő a megrendelései vonatkozásában esetlegesen saját általános szerződés feltételekkel rendelkezik.

 

1.2 Az előbbiek alapján létrejött szerződés módosítására kizárólag írásban, a felek közös megegyezése alapján kerülhet sor.

 

1.3 A vevő a megrendelésével a jelen ÁSZF-ben szabályozott feltételekkel vállalja, hogy a megrendelt árut átveszi és a INTER TEAM MAGYARORSZÁG Kft. által közölt árjegyzék szerinti vételárat az előírt fizetési határidőben maradéktalanul kifizeti.

 

 

 1. REGISZTRÁCIÓ, FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

2.1 Az INTER TEAM MAGYARORSZÁG Kft.. e-kereskedelme során az áru átvételével megegyező időpontban történő készpénzfizetés ellenében értékesíti termékeit.

 

2.2 A vevő a regisztráció jogcselekményével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait (nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét) az INTER TEAM MAGYARORSZÁG Kft. a szerződéses kapcsolat során, annak teljesítése érdekében legkésőbb addig amíg vevő a törlést nem kéri felhasználja és kezelje, illetőleg azokat a CAREMO Kkt. a nyilvántartásaiban tárolja. A vevő továbbá a megrendelésével a jelen ÁSZF alapján kinyilvánítja azon igényét, hogy az INTER TEAM MAGYARORSZÁG Kft. a részére postai vagy elektronikus úton reklám és marketing ajánlatokat küldjön. A vevő jogosult jelen ÁSZF alapján bármikor visszavonni előbbi igényét, a reklám és marketing anyagok részére való megküldésének korlátozására vagy tiltására vonatkozó írásbeli nyilatkozatának az INTER TEAM MAGYARORSZÁG Kft.-hez történő eljuttatásával.

 

2.3 A vevő bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását vagy törlését. Törlés esetén a vevő csak ismételt regisztrációval rendelhet új árut. A vevő a jelen szerződéssel kapcsolatos adatkezelési jogainak megóvása érdekében, vagy azok megsértése esetén bírósághoz (törvényszékhez), illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat a 2011. évi CCII.tv. rendelkezési alapján.

 

 

 1. A MEGRENDELÉS MÓDJA

 

3.1 A vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy az INTER TEAM MAGYARORSZÁG Kft. felé interneten (www.interteam.hu) és e-mailen (info@interteam.hu) keresztül kizárólag az INTER TEAM MAGYARORSZÁG Kft. általi regisztrációját követően adhatja le megrendelését. A vevő elektronikus úton leadott megrendelése önmagában nem keletkeztet teljesítési kötelezettséget az INTER TEAM MAGYARORSZÁG Kft. részéről, azonban az INTER TEAM MAGYARORSZÁG Kft. által e-mailen, a megrendelés beérkezésétől számított 3 munkanapon belül megküldött rendelés visszaigazolás a szerződést érvényesen létrehozza a felek között. A rendelés visszaigazolás kiadása az áru leszállításának nem előfeltétele, az áru átvételével a rendelés visszaigazolás kiadásának elmulasztása esetén is a szerződés az INTER TEAM MAGYARORSZÁG Kft.. és a vevő között érvényesen létrejön.

 

3.2 A fentiek szerint létrejött szerződés, írásbeli szerződésnek minősül, amely az INTER TEAM MAGYARORSZÁG Kft. által naponta iktatásra kerül. Az előbbiek szerint létrejött szerződés iratanyagát az INTER TEAM MAGYARORSZÁG Kft. a székhelyén egy évig megőrzi.

 

3.3 A vevő ismeri és elfogadja az interneten történő vásárlás kockázatait, amelyre tekintettel internetes vásárlás esetén az INTER TEAM MAGYARORSZÁG Kft.-t különösen nem terheli felelősség

 • az internetes hálózat bármilyen, a web-áruház működését és a vevő vásárlását akadályozó működési hibája;
 • az internetes megrendelés küldése vagy a rendelés visszaigazolásának fogadása során nem a szolgáltatótól származó bármely adat érkezése;
 • bármely vételi eszközben történő bármilyen meghibásodása;
 • a vásárlás folyamatában alkalmazott bármely szoftver nem megfelelő működése;
 • a szolgáltató hálózatban fellépő bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei

tekintetében.

 

 

 1. A SZÁLLÍTÁS MÓDJA, TELJESÍTÉSE

 

4.1 A munkanapokon megrendelt áru szállítása futárszolgálat útján, 14 munkanapon belül, a megrendelésben megadott címre történik. Az áru átvételéről a vevő köteles a saját felelősségére gondoskodni. Amennyiben az áru kiszállítása eredménytelen, úgy a szállító megkísérli a vevővel felvenni a kapcsolatot a szállítással kapcsolatos egyeztetés céljából. További egyszeri, egyeztetett időpontban történő kézbesítés sikertelensége esetén a felek közötti szerződés hatályát veszti.

 

4.2  A szállítás és csomagolás díj minden esetben a termék mennyisége, valamint a szállítási távolság ismeretében állapítható meg.

 

4.3 Az áruátvételkor a vevő képviselője útján köteles meggyőződni az áru mennyiségi meglétéről, illetve a csomagolás épségéről és ezt a tényt a kísérőokmányokon aláírásával igazolja.

 

4.4 A vevő jogosult az árut az INTER TEAM MAGYARORSZÁG Kft. költségén visszaküldeni, és a fizetést megtagadni, az alább felsorolt esetekben:

– Az áru mennyisége nem megfelelő;

– Az árucikk nem lett megrendelve;

– Nem a megállapodott paraméterekkel bír a termék. Pl.: eltérő méret stb.

 

 

 1. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

 

5.1 Az INTER TEAM MAGYARORSZÁG Kft. a leszállított áru tulajdonjogát minden esetben fenntartja az áru ellenértékének maradéktalan megfizetéséig.

 

 

 1. REKLAMÁCIÓ

 

6.1 Az INTER TEAM MAGYARORSZÁG Kft. raktárából csak „INTER TEAM MAGYARORSZÁG Kft.” jelzésű emblémával lezárt csomag kerül kiszállításra. Amennyiben a vevő a csomag (INTER TEAM MAGYARORSZÁG Kft.  lógóval ellátva) sérülését észleli, úgy az INTER TEAM MAGYARORSZÁG Kft. megbízottjától köteles írásbeli igazolást kérni. Az INTER TEAM MAGYARORSZÁG Kft. kizárólag abban az esetben tud kárigénnyel fellépni a szállító céggel szemben – és a vevőnek új, hibátlan árut küldeni – amennyiben írásbeli tájékoztatást kap a vevőtől a káreseményről.

 

6.2 A leszállított áru rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiba vagy hiányosság esetén a vevő nem jogosult az áru átvételét megtagadni, illetőleg előbbiekre való hivatkozással az áru ellenértékének kifizetését megtagadni. Az áru átvételével a kárveszély az áru tekintetében az INTER TEAM MAGYARORSZÁG Kft.l vagy szállítmányozó partneréről átszáll a vevőre.

 

6.3 A tételesen átadott és átvett szállításokat követően az INTER TEAM MAGYARORSZÁG Kft. mennyiségi reklamációt nem fogad el.

 

6.4 A leszállított árura vonatkozó szavatosság időtartama 1 év, amelynek kezdő időpontja az áru, vevő általi átvételével kezdődik. A szavatossági igény számlával érvényesíthető, amely az áruval együtt kerül átadásra a vevő számára. A vevő a szavatossági igényét, illetve egyéb kifogásait az INTER TEAM MAGYARORSZÁG Kft. ügyfélszolgálatán érvényesítheti.

 

6.5 A hibás minőségű terméket az INTER TEAM MAGYARORSZÁG Kft. díjmentesen kicseréli, a termék, a termékhez kapcsolódó számla átvételének, továbbá a hiba megjelölésének feltételével.

 

 

 1. ÁRAK, ÁRVÁLTOZÁS

 

7.1 A számlázás az érvényben lévő árlista alapján történik. A szerződéses ár a rendelés visszaigazolásban szereplő illetve a vásárlás előtt visszaigazolt ár. A termékek mellett feltüntette ár bruttó ár, mely a szállítási költségeket nem tartalmazza.

 

7.2 Az INTER TEAM MAGYARORSZÁG Kft. az árváltozás jogát fenntartja.

 

 

 1. ELÁLLÁS

 

8.1 A vevő jogosult a terméknek;  több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek; több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak; ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak a vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül, az átvett áru hiánytalan és hibátlan állapotban, sértetlen, eredeti csomagolásban történő visszaszolgáltatása mellett a szerződéstől elállni. A vevő az elállási jogát a mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetve az INTER TEAM MAGYARORSZÁG Kft. weboldalán (web-áruházában) gyakorolhatja. Ezen utóbbi esetben az INTER TEAM MAGYARORSZÁG Kft. tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését. Az árunak az INTER TEAM MAGYARORSZÁG Kft. székhelyére történő visszaszolgáltatási költségei a vevőt terhelik. A fentiek szerint gyakorolt elállás esetén az INTER TEAM MAGYARORSZÁG Kft. a megfizetett vételárat – az elállással kapcsolatosan felmerült, őt megillető költségeivel csökkentve – az elállástól számított tizennégy napon belül a vevő részére visszafizeti. Nem gyakorolhatja a vevő az elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

 

8.2 Amennyiben a megrendelt áru raktárkészlete elfogyott, az INTER TEAM MAGYARORSZÁG Kft. jogosult a felek között létrejött szerződéstől egyoldalú megkísérelt értesítés után elállni.

 

 1. VITÁS KÉRDÉSEK, ALKALMAZANDÓ JOG

 

9.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek megjelenésétől kezdve a korábbiak érvényüket vesztik. Amennyiben az ÁSZF bizonyos részei érvénytelennek bizonyulnának, az, az egész ÁSZF érvényességét nem érinti, az érvénytelen rész helyébe a vonatkozó jogszabályi rendelkezések lépnek.

 

9.2 A vevő a regisztrációt követően, illetve regisztráció hiányában is bármely termék megrendelésével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit ismeri, azokat tudomásul veszi és elfogadja.

 

9.3 A jelen jogviszonnyal kapcsolatosan a felek tudomására jutott valamennyi tény, adat, információ üzleti titoknak minősül. Ezen kötelezettség megsértése a szerződésnek az INTER TEAM MAGYARORSZÁG Kft. jogosult a titoksértésből eredő kárainak érvényesítésére.

 

9.4 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitájukat elsősorban békés úton, egyeztetéssel kívánják megoldani. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, akkor értékhatártól függően kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét és annak döntését magukra nézve kötelezőnek, és végrehajtandónak ismerik el azzal, hogy a szerződéskötés helyének minden esetben az INTER TEAM MAGYARORSZÁG Kft. mindenkori székhelye minősül.

 

9.5 Az INTER TEAM MAGYARORSZÁG Kft. nem áll a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben írt magatartási kódex hatálya alatt.

 

9.6 A fogyasztó a panaszával jogosult a Budapesti Békéltető Testülethez (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu) fordulni.

 

9.7 A felek között létrejött szerződés nyelve a magyar, illetőleg a felek közötti szerződéses jogviszonyban a magyar jog szabályai, elsődlegesen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

 

9.8 Az INTER TEAM MAGYARORSZÁG Kft.  honlapján, illetve web-áruházában lévő mindennemű ábra, fényképfelvétel, adat, tény illetve maga a számítógépes program az INTER TEAM MAGYARORSZÁG Kft.  szellemi tulajdonát képezi, annak bármilyen felhasználása vagy egyéb módon történő közzététele csak az INTER TEAM MAGYARORSZÁG Kft. hozzájárulásával lehetséges, ellenkező esetben az INTER TEAM MAGYARORSZÁG Kft. teljes kártérítést követelhet.

Budapest, 2017.március. 10.